Komunikat I

VI Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska
CZAS I MIEJSCE

Kongres odbędzie się w dniach 20 - 23 września 2020 r.

Obrady będą mieć miejsce w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej,
pod adresem ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin.


REJESTRACJA

Wypełnioną kartę zgłoszeniową, którą znajdziecie Państwo w zakładce „Formularz zgłoszenia”
należy przesłać na adres: kongres6@pollub.pl do dnia 30.01.2020 r.


ZAKWATEROWANIE

Lista hoteli i szczegóły dotyczące zakwaterowania zostaną podane na stronie www.wis.pollub.pl/pl/wydarzenia
do dnia 28.02.2020 r. Uczestnicy dokonują rejestracji samodzielnie powołując się na VI Kongres Inżynierii Środowiska.


FORMA WYSTĄPIENIA

Prezentacja wyników będzie możliwa w formie referatów (do 15 minut) głoszonych podczas sesji tematycznych lub w postaci posterów (tablice wymiarach 1m x 1,2 m). Językiem konferencji jest język polski, jednak materiały konferencyjne drukowane będą w wydawnictwach zagranicznych, dlatego też artykuły do druku należy przygotować w języku angielskim.


PROPONOWANE SESJE TEMATYCZNE

1. Technologia wody i ścieków
2. Gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę
3. Zagospodarowanie odpadów stałych i osadów ściekowych
4. Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych
5. Ochrona atmosfery
6. Jakość powietrza wewnętrznego
7. Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
8. Odnawialne źródła energii
9. Biotechnologia w inżynierii środowiska
10. Technologie chemiczne w inżynierii środowiska
11. Zrównoważony rozwój
12. Inne – wynikające ze zgłoszeń uczestników


MATERIAŁY KONGRESOWE

Planujemy wydanie materiałów kongresowych w 2020 r. Dlatego też prosimy wszystkich zainteresowanych publikacją prac w tych materiałach o przesłanie do 30.01.2020 r. jednostronicowych streszczeń (w języku angielskim) oraz wskazanie, gdzie Państwo chcielibyście opublikować swoją pracę.

Planowane są następujące możliwości publikacji:
- rozdział w monografii wydanej przez Taylor & Francis – 50 pkt.
- rozdział w Monografii Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk – 5 pkt. MNiSW
- artykuł w czasopiśmie Science of The Total Environment – 140 pkt. MNiSW
- artykuł w czasopiśmie Environmental Engineering Science – 70 pkt. MNiSW

Punktacja została podana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Streszczenia prosimy przesyłać na adres e-mail: kongres6@pollub.

Kwalifikacja do obu monografii będzie odbywała się w oparciu o recenzje wykonane przez członków komitetu naukowego. Natomiast kwalifikacja do czasopism będzie dwustopniowa. Najpierw wydawnictwo w oparciu o tytuł i streszczenie zdecyduje o zainteresowaniu publikacją artykułu, a następnie w przypadku pozytywnej opinii, artykuł zostanie poddany ocenie zgodnie z przyjętą przez czasopismo procedurą. W związku z tym, organizator konferencji nie może zagwarantować przyjęcia pracy do druku w czasopismach, ani ukazania się pracy w 2020 r.

W ramach opłaty konferencyjnej możliwe jest zgłoszenie 1 publikacji.

W przypadku publikacji w czasopiśmie opłata nie obejmuje druku w wersji „open access”. Do druku będą kwalifikowane prace oryginalne, które dotychczas nie zostały nigdzie opublikowane.
Artykuły zgłaszane do druku w monografiach proszę przygotować zgodnie z instrukcją podaną w zakładce „Dla Autorów”. Po uzyskaniu akceptacji pracy należy wypełnić i podpisać formularz „Oświadczenie Autora” i przesłać do organizatorów jego skan w wersji elektronicznej.

Artykuły zgłaszane do czasopism Environmental Engineering Science oraz Science of the Total Environment należy przygotować zgodnie ze wytycznymi podanymi na oficjalnych stronach tych zasopism.


INFORMACJE O OPŁATACH

Opłata kongresowa w kwocie 2000 zł., zawiera koszty wyżywienia, organizacji przerw między sesjami, organizacji spotkań wieczornych oraz publikacji materiałów konferencyjnych i druku materiałów informacyjnych.

Opłaty prosimy przelewać na konto:
Santander Bank Polska SA
Numer konta 13 1090 2590 0000 0001 3093 3855
Fundacja Środkowo-Europejski Instytut Badań nad Środowiskiem Lublin
NIP 712-01-04-869
Z dopiskiem: „Udział w VI Kongresie IŚ”


WAŻNE TERMINY

30.01.2020 - Termin przesłania abstraktów (w języku angielskim)
28.02.2020 - Decyzja o akceptacji tematyki pracy
28.02.2020 - Opublikowanie listy hoteli na stronie internetowej kongresu
31.03.2020 - Termin dokonywania wpłaty za uczestnictwo
10.04.2020 - Termin przesłania pełnych wersji prac
24.04.2020 - Decyzja o przyjęciu pracy do druku w monografiach


Cały komunikat w formacie PDF można pobrać tutaj.