Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - Program mobilności naukowców REJS

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - Program mobilności naukowców REJS

Od 3 kwietnia do 31 maja 2018 roku będzie trwał nabór wniosków o przyznanie stypendium pracownikom naukowym oraz nauczycielom akademickim, posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, w ramach programu REJS. Nabór wniosków w programie będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Głównym celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej pracowników Uczelni poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych ośrodkach naukowych na całym świecie. Wnioskodawcami są indywidualni naukowcy. Czas trwania pojedynczego stypendium wynosi do 12 miesięcy, przy czym wyjazd nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku oraz nie później niż 30 września 2019 roku. W ramach programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:
• prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, uczestnictwo w projekcie badawczym, innowacyjnym, wdrożeniowym;
• pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
• prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
• odbycie stażu naukowego;
• inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.nawa.gov.pl.