IX Forum Inżynierii Ekologicznej- relacja

IX Forum Inżynierii Ekologicznej

W dniach 18-20 września 2017 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna „IX Forum Inżynierii Ekologicznej”. Współorganizatorami konferencji byli: Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Gospodarki Energetycznej w Lublinie. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem konferencji, w której uczestniczyło ponad 90 osób, była prezentacja najnowszych wyników prac naukowych i osiągnięć wdrożeniowych, a także szeroko pojęte upowszechnianie wiedzy w zakresie inżynierii ekologicznej.

Tematyka dyskusji dotyczyła zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska oraz możliwości odtworzenia jego zasobów. W wystąpieniach podejmowano najczęściej następujące zagadnienia:
zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi, ochrony i rekultywacji gleb, ochrony i monitoringu wód powierzchniowych, oczyszczania ścieków komunalnych, zagospodarowania osadów ściekowych, ochrony środowiska przed hałasem, wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz technologii energooszczędnych, badania modelowe z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Referaty były prezentowane w czterech sesjach tematycznych oraz sesji posterowej. Znaczącym wydarzeniem były znakomite przekrojowe referaty wprowadzające, przygotowane specjalnie na otwarcie konferencji przez wybitnych naukowców, m.in. członków Polskiej Akademii Nauk.