Praktyki studenckie inżynierskie i przedyplomowe

(UWAGA: Nie dotyczy praktyki geodezyjnej)


PRAKTYKI STUDENCKIE INŻYNIERSKIE I PRZEDYPLOMOWE DOTYCZĄ

  • Studia stacjonarne I stopnia, III rok (6 semestr) - Inżynieria Środowiska i Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
  • Studia stacjonarne II stopnia, I rok (1 semestr) - Inżynieria Środowiska
  • Studia niestacjonarne I stopnia, IV rok (8 semestr) - Inżynieria Środowiska
  • Studia niestacjonarne II stopnia, I rok (2 semestr) - Inżynieria Środowiska


CZAS PRAKTYK

  • Studia I stopnia - 2 tygodnie (minimalny udokumentowany nakład pracy 75 godz.), ECTS 3 punkty
  • Studia II stopnia - 2 tygodnie (minimalny udokumentowany nakład pracy 50 godz.), ECTS 2 punkty


PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PRAKTYK

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
dr inż. Sławomira Dumała
tel. służbowy:  +48 538 4411
e-mail: s.dumala@pollub.pl
pok. 220

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

dr inż. Łukasz Guz
tel. służbowy:   +48 538-47-84
e-mail: l.guz@pollub.pl
pok. 415Podstawowe informacje dotyczące praktyk (prezentacja PowerPoint)WZORY WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRAKTYKI OBOWIĄZKOWEJ


WZORY OPCJONALNYCH DOKUMENTÓW PRAKTYKI OBOWIĄZKOWEJ

Do podania o zaliczenie praktyki na wskazanej podstawie należy dołączyć:

  • Kopię dokumentu poświadczającego działalność zawodową (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa, wydruk z CEIDG, itp.) lub działalność naukową (porozumienie z jednostką naukową, porozumienie z promotorem o prowadzenie badań do pracy magisterskiej, itp.);
  • Zakres obowiązków działalności zawodowej lub zakres prac działalności  naukowej, jeśli nie zostało to sprecyzowane ww dokumencie.

Skierowanie na praktykę (jeśli organizator praktyki wymaga) wydawane jest przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk po okazaniu zaświadczenia o ubezpieczeniu.

Skierowanie na badania lekarskie (jeśli organizator praktyki wymaga) jest wydawane przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk. W tym przypadku proszę zasięgnąć informacji od Organizatora praktyk, na działanie jakich czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia będzie praktykant narażony(a).


WZORY WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRAKTYKI NIEOBOWIĄZKOWEJ

Wszystkie dokumenty i podania związane z praktykami (nawet kierowane do Dziekana ds. Studenckich) należy składać u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.


INFORMACJE UCZELNIANE POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Zarządzenie Nr R-62/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk objętych programem kształcenia w Politechnice Lubelskiej

Zarządzenie Nr R-42/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-62/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk objętych programem kształcenia w Politechnice Lubelskiej

Zarządzenie Nr Nr R–42/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk nieobowiązkowych nieobjętych Regulaminem studiów w Politechnice Lubelskiej

Uchwała Nr 20 /2007/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyk zawodowych


INFORMACJE WEWNĘTRZNE WIŚ

Szczegółowy regulamin praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska w dniu 15.09.2014.