Praktyki studenckie

OBOWIĄZKOWE PRAKTYKI STUDENCKIE PRZEDYPLOMOWE DOTYCZĄ

  • Studia stacjonarne II stopnia, I rok (1 semestr) - Inżynieria Środowiska
  • Studia niestacjonarne II stopnia, I rok (2 semestr) - Inżynieria Środowiska

Czas praktyk - 2 tygodnie (minimalny udokumentowany nakład pracy 50 godz.), ECTS 2 punkty


PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PRAKTYK

dr inż. Sławomira Dumała
tel. służbowy:  +48 538-4411
e-mail: s.dumala@pollub.pl
pok. 220

dr inż. Łukasz Guz
tel. służbowy:   +48 538-47-84
e-mail: l.guz@pollub.pl
pok. 415


Podstawowe informacje dotyczące praktyk 2019  (prezentacja PowerPoint)


PROCEDURA PRAKTYKI OBOWIĄZKOWEJ

W pierwszej kolejności należy wybrać zakład pracy i uzupełnić ankietę, która umożliwi akceptację organizatora praktyk:

Jeśli organizator praktyk posiada pozytywną ocenę wystawioną w latach wcześniejszych, ankieta dotycząca organizacji praktyk nie musi być przedkładana.
Lista przedsiębiorstw, które uzyskały pozytywną ocenę w poprzednich latach. 

Skierowanie na praktykę (jeśli organizator praktyki wymaga) wydawane jest przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk po okazaniu zaświadczenia o ubezpieczeniu NWW.

Z zaakceptowanym organizatorem praktyk można podpisać umowę:

Przed rozpoczęciem praktyk należy podpisać:

W trakcie praktyk należy prowadzić odpowiednią dokumentację:

Po zakończeniu praktyk należy uzupełnić sprawozdanie oraz organizator wypełnia ankietę ewaluacyjną:


WZORY OPCJONALNYCH DOKUMENTÓW PRAKTYKI OBOWIĄZKOWEJ

Skierowanie na badania lekarskie (jeśli organizator praktyki wymaga) jest wydawane przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk. W tym przypadku proszę zasięgnąć informacji od Organizatora praktyk, na działanie jakich czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia będzie praktykant narażony(a).


WZORY WYMAGANYCH DOKUMENTÓW PRAKTYKI NIEOBOWIĄZKOWEJ

Wszystkie dokumenty i podania związane z praktykami (nawet kierowane do Dziekana ds. Studenckich) należy składać u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.


INFORMACJE UCZELNIANE POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Zarządzenie Nr R-58/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie Zasad organizowania i zaliczania praktyk objętych programem studiów w Politechnice Lubelskiej

Zarządzenie Nr R–42/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk nieobowiązkowych nieobjętych Regulaminem studiów w Politechnice Lubelskiej

Uchwała Nr 20 /2007/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyk zawodowych


INFORMACJE WEWNĘTRZNE WIŚ

Szczegółowy regulamin praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska w dniu 30.11.2020. [W TRAKCIE PUBLIKOWANIA]

Szczegółowy regulamin praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska w dniu 15.09.2014. [NIEAKTUALNY]