Praktyki studenckie

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PRAKTYK

Studia I stopnia:
dr inż. Sławomira Dumała, pok. 220, tel. służbowy: +48 538-4411, e-mail: s.dumala@pollub.pl

Studia II stopnia:
dr inż. Łukasz Guz, pok. 415, tel. służbowy: 782-531-540, +48 538-4784, e-mail: l.guz@pollub.pl

OBOWIĄZKOWE PRAKTYKI STUDENCKIE PRZEDYPLOMOWE DOTYCZĄ

 • Studia stacjonarne I stopnia, III rok (6 semestr) - Inżynieria Środowiska i Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
 • Studia stacjonarne II stopnia, I rok (1 semestr) - Inżynieria Środowiska
 • Studia niestacjonarne I stopnia, IV rok (8 semestr) - Inżynieria Środowiska
 • Studia niestacjonarne II stopnia, I rok (2 semestr) - Inżynieria Środowiska

Podstawowe informacje dotyczące praktyk 2021  (prezentacja PowerPoint)


ZALICZENIE PRAKTYKI

Wszystkie dokumenty w formacie doc: ZAŁĄCZNIKI


Standardowe praktyki

Wymagane dokumenty:

 • W pierwszej kolejności należy wybrać organizatora praktyk i uzupełnić ankietę (załącznik 2), która umożliwi akceptację organizatora praktyk. Jeśli organizator praktyk posiada akceptacje z lat wcześniejszych, ankieta dotycząca organizacji praktyk nie musi być uzupełniana przez firmę (lista przedsiębiorstw, które uzyskały pozytywną ocenę w poprzednich latach). 
 • Z zaakceptowanym organizatorem praktyk można podpisać umowę (załącznik 1).
 • Przed rozpoczęciem praktyk należy podpisać deklarację studenta (załącznik 4). Proszę zwrócić uwagę, że w deklaracji jest oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczenia NNW.
 • W trakcie praktyk należy prowadzić dziennik praktyk (załącznik 8).
 • Po zakończeniu praktyk należy uzupełnić sprawozdanie (załącznik 6), na którym organizator praktyk wystawia ocenę. 
 • Ponadto organizator wypełnia ankietę ewaluacyjną (załącznik 7).

Opcjonalne dokumenty:

 • Skierowanie na praktykę (załącznik 3) jeśli jest wymagane przez organizatora praktyki, będzie wydawane jest przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk (wyłącznie po okazaniu zaświadczenia o ubezpieczeniu NWW).
 • Zgoda na odbycie praktyki we wcześniejszym terminie, innym niż wakacyjny (załącznik 9).
 • Skierowanie na badania lekarskie (jeśli organizator praktyki wymaga) jest wydawane przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk. W tym przypadku proszę zasięgnąć informacji od Organizatora praktyk, na działanie jakich czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia będzie praktykant narażony(a). 


Zaliczenie praktyk na podstawie działalności zawodowej

Zaliczenie praktyki na podstawie aktywności wyszczególnionej w R-58/2020, §6, pkt.2  (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, praca wykonywana w ramach własnej działalności gospodarczej, praca na rzecz jednostek naukowo-badawczych Uczelni w ramach grantów lub innych umów zawieranych przez Uczelnię, staże odbywane w wyniku wygranych konkursów organizowanych przez instytucje). 

Wymagane dokumenty:

 • Do zaliczenia praktyki niezbędna jest kopia dokumentu poświadczająca działalność zawodową (umowa, zaświadczenie o zatrudnieniu, wydruk z CEiDG, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, itp).
 • Jeśli ww dokument nie zawiera zakresu obowiązków lub opisu profil działalności firmy, wskazujących na zbieżność z efektami kształcenia zakładanymi dla praktyk studenckich, to należy dołączyć taki krótki opis potwierdzony przez firmę. 
 • Wymagany jest również wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie działalności zawodowej (załącznik 5).


Zaliczenie praktyk na podstawie badań naukowych prowadzonych pod nadzorem promotora w ramach sporządzania pracy dyplomowej

Wymagane dokumenty:

 • Ankieta dotycząca organizacji badań naukowych (załącznik 2).
 • Ogólny plan badań naukowych  potwierdzony przez promotora.
 • Ubezpieczenie NNW ważne przez okres badań naukowych.
 • Deklaracja studenta (załącznik 4).
 • Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie badań naukowych (załącznik 5).
 • Sprawozdanie (załącznik 6) z wystawioną oceną. 
 • Dziennik badań naukowych (załącznik 8).


Ogólne informacje

 • Do dokumentacji praktyk należy dołączyć stronę tytułową.
 • Dokumentacje należy dostarczyć najpóźniej w tygodniu od 24 do 30 września 2021 r.
 • Wszystkie dokumenty i podania związane z praktykami (nawet kierowane do Dziekana ds. Studenckich) należy składać u Pełnomocników Dziekana ds. Praktyk.


PODSTAWA PRAWNA