Praktyki studenckie

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk: 

mgr inż. Łukasz Guz

tel. (81) 538-44-07

l.guz@pollub.pl

p. 221

Godziny urzędowania: piątek 13.00 - 15.00

Informacje uczelniane Politechniki Lubelskiej

Zarządzenie Nr R-62/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk objętych programem kształcenia w Politechnice Lubelskiej

Zarządzenie Nr Nr R–42/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studenckich praktyk nieobowiązkowych nieobjętych Regulaminem studiów w Politechnice Lubelskiej

Uchwała Nr 20 /2007/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyk zawodowych

Informacje wewnętrzne WIŚ

Szczegółowy regulamin praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej zatwierdzony przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska w dniu 15.09.2014.

Wzory wymaganych dokumentów praktyki obowiązkowej

Wszystkie w/w formularze w pliku pdf.

Wzory wymaganych dokumentów praktyki nieobowiązkowej: