Microsoft Imagine ( dawny MSDN )Strona systemu ELMS

ELMS (E-Academy License Management System) jest to system pozwalający na automatyczną dystrybucję oprogramowania dostępnego w MSDN AA wśród wykładowców i słuchaczy. System sam generuje klucze aktywacyjne. Każda szkoła posiadająca MSDN AA może nieodpłatnie skorzystać z ELMS.

MSDN AA - czym jest?

MSDN AA - to licencyjny program Microsoft dla Wyższych Uczelni prowadzących zajęcia z informatyki. Licencja MSDN AA daje możliwość instalowania dostarczonego oprogramowania na nieokreślonej liczbie komputerów. Dodatkowo, studenci jak i pracownicy, którzy uczestniczą w programie MSDN AA mają możliwość bezpłatnego instalowania oprogramowania na swoich komputerach osobistych. Zabrania się jednakże używania wspomnianego oprogramowania w celach komercyjnych.

Komu przysługuje oprogramowanie MSDN AA:

•wszystkim studentom Wydziału Inżynierii Środowiska

•dydaktykom i nauczycielom WIS realizującym plan studiów i program nauczania z wykorzystaniem oprogramowania MSDN AA;

•administratorom sieci komputerowych zatrudnianym w WIS.

Każdy słuchacz chcący skorzystać z możliwości instalacji udostępnionego oprogramowania zobowiązany jest do przestrzegania warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie oraz do zasad licencji MSDN End User License Agreement (MSDN EULA), jak również do wszelkich uregulowań wynikających z uczestnictwa w programie MSDN AA.

Administrator odpowiedzialny za obsługę programu MSDN AA jest upoważniony do kontroli sposobu wykorzystania przez studenta oprogramowania MSDN AA. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie sposobu wykorzystywanego oprogramowania prosimy zwracać się do administratora.

Instalacja:

Wydział Inzynierii Środowiska może udostępniać wspomniane oprogramowanie w następujący sposób:

• zezwolić na pobieranie poprzez system ELMS;

• zezwolić na pobieranie oprogramowanie z serwera uczelnianego /w fazie realizacji/.

Obecnie istnieje możliwość wypożyczenia CD. Kopie CD, które muszą być kompletne oraz zawierać informacje o prawach autorskich mogą być wypożyczane na czas określony i tylko w celu zainstalowania oprogramowania na komputerze osobistym (domowym), tzn. poza uczelnią, wyłącznie w celach poza komercyjnych.

Student WIS chcący skorzystać ze wspomnianego oprogramowania musi posiadać status studenta. Nie może być zawieszony w prawach studenta lub skreślony z listy. Udostępniane oprogramowanie musi wiązać się z realizacją przedmiotów, na które student uczęszcza. Informacje o zakresie oprogramowania z danego przedmiotu student może uzyskać u prowadzącego przedmiot.

Niedozwolone jest wykonywanie przez studenta kopii udostępnianego oprogramowania jak i udostępnianie tego oprogramowania osobom trzecim!

Część udostępnianego oprogramowania może wymagać przy instalacji kodów aktywacyjnych oprogramowanie. Osoby, które zamierzają zainstalować wspomniane oprogramowanie otrzymają kody aktywacyjne w ramach systemu ELMS.

Kody dostarczane słuchaczom lub pracownikom jednoznacznie identyfikują oprogramowanie. Zabrania się udostępniania kodów aktywacyjnych osobom trzecim!

Warunki użytkowania:

Słuchacz/pracownik może używać oprogramowania wyłącznie w celach nie komercyjnych, to znaczy w celu edukacji własnej, badań naukowych, projektowania, tworzenia oraz testowania rozwiązań i projektów realizowanych w ramach konkretnych przedmiotów, na których to wykorzystywane jest oprogramowanie MSDN AA. Niedozwolone jest używanie oprogramowania w celach dochodowych - oznacza to zakaz tworzenia oprogramowania, projektów i rozwiązań mających przynosić dochody w rozumieniu stosownych przepisów. Zabrania się również używania wspomnianego oprogramowania do tworzenia udostępnianych publicznie programów i rozwiązań.

Naruszenie jakichkolwiek warunków zawartych w niniejszej umowie, Licencji MSND EULA lub w programie MSDN AA pociąga za sobą natychmiastową utratę zgody na używanie wspomnianego oprogramowania i oznacza konieczność natychmiastowego zaprzestania używania użyczonego oprogramowania i usunięcia go z komputera słuchacza/pracownika. Niezależnie od powyższych, działanie niezgodne z licencją może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej przez odpowiednie organy.