Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia:

 1. Ankieta osobowa podpisana przez kandydata (formularz wydrukowany z systemu ERK z zakładki Dane kandydata).
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (formularz wydrukowany z systemu ERK z zakładki Dane kandydata).
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie oraz kopię suplementu, a w przypadku jego braku indeks lub wypis z indeksu i zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze studiów – poświadczone przez właściwy dziekanat (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen).
 4. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowaniu na wybranym kierunku studiów.
 5. Potwierdzenie opłaty za legitymację - jeżeli w systemie ERK opłata nie jest zaksięgowana. Płatność pojawia się po zakwalifikowaniu kandydata. Kandydaci na studia II stopnia posiadający aktualne legitymacje studenckie nie muszą uiszczać opłaty.
 6. Jedna fotografia wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (identyczne jak w systemie ERK). 


PEŁNOMOCNICTWO KANDYDATA

Wzór pełnomocnictwa reguluje Zarządzenie nr R-19/2019.

W czynnościach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym pełnoletniego kandydata na studia w Politechnice Lubelskiej może reprezentować upoważniona przez niego osoba – pełnomocnik kandydata (Załącznik nr 1 Zarządzenia nr R-19/2019).

Poświadczenie urzędowe własnoręczności podpisu na upoważnieniu może zostać potwierdzone przez:

 • członka uczelnianej lub wydziałowej komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej,
 • pracownika Działu Nauczania i Toku Studiów Politechniki Lubelskiej,
 • notariusza.


BADANIA LEKARSKIE

 • Dokumenty bez zaświadczenia lekarskiego nie będą przyjmowane. 
 • Akceptowane są wyłącznie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
 • Badania lekarskie można wykonać przed ogłoszeniem list osób zakwalifikowanych.

Skierowanie na badania dostępne jest w systemie ERK na drugiej stronie formularza ankiety osobowej (Dane kandydata/drukuj formularz). 

W następujących ośrodkach badania wykonywane są bezpłatnie:

 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,  Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27, tel. 81 533 00 34
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38, tel. 81 534 07 41

Dodatkowe informacje o badaniach lekarskich znajdują się na stronie głównej Politechniki Lubelskiej z zakładce Kandydaci