Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. Ankieta osobowa wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych, podpisane przez kandydata (dokument znajduje się w zakładce "Dane kandydata" >>> "Drukuj formularz").
 2. Oryginał świadectwa lub dyplomu: 
  a) kandydaci na studia I stopnia: świadectwo dojrzałości,
  b) kandydaci na studia II stopnia: dyplom ukończenia studiów wyższych (osoby, które ukończyły kierunek pokrewny powinny również załączyć suplement dyplomu z wykazem przedmiotów na studiach I stopnia).
 3. Zaświadczenie lekarskie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1651), stwierdzające u kandydata brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (skierowanie na badania znajduje się w zakładce "Druki" >>> " Skierowanie na badania lekarskie").

  Oraz opcjonalnie:
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację (jeśli w systemie ERK nie jest zaksięgowana);
 5. Kopia dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady i konkursów stopnia centralnego (jeśli dotyczy kandydata);
 6. Pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata.UWAGA:

W ZWIĄZKU CIĄGLE OBOWIĄZUJĄCYMI CZĘŚCIOWYMI OBOSTRZENIAMI EPIDEMIOLOGICZNYMI UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA USTALIŁA NASTĘPUJĄCY SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ. 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do przesłania ORYGINAŁÓW ww. dokumentów pocztą lub kurierem na adres WKR.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin

Oryginały dokumentów powinny być dostarczone do WKR do dnia 23.09.2021 r.

W ostateczności dokumenty będzie można bezpośrednio złożyć w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska. W holu wejściowym przygotowana będzie zabezpieczona skrzynka podawcza, gdzie można zostawić dokumenty. 

Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.


Dalsze informacje

W przypadku jakichkolwiek pytań i niejasności proszę dzwonić do sekretarza komisji: 782-531-540.

Z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na badania w jednostkach Medycyny Pracy, orzeczenie od lekarza medycyny pracy będzie można dostarczyć w okresie późniejszym, tj. do końca trwania rekrutacji uzupełniającej (połowa września). Kandydaci będą mieli zmieniany status na „Przyjęty” dopiero po uzupełnieniu orzeczenia od medycyny pracy. W przypadku braku orzeczenia lub negatywnego wyniku badań, kandydat będzie usunięty z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.