Wymagane dokumenty

W indywidualnych kontach ERK utworzona jest funkcja wgrywania zeskanowanych dokumentów ("Dane kandydata" >>> "Załączone dokumenty"). Gdy plik będzie zbyt duży (> 2 MB), system może go nie zapisać. 

  1. Ankieta osobowa - dokument podpisany przez kandydata (dokument znajduje się w zakładce "Dane kandydata" >>> "Drukuj formularz").
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - RODO - dokument podpisany przez kandydata (dokument znajduje się na drugiej stronie ankiety osobowej).
  3. Dyplom ukończenia studiów I stopnia     lub     zaświadczenie z dziekanatu zawierające ocenę na dyplomie i średnią ocen za studia. 

UWAGA:

  • Tegoroczni absolwenci (2021) WIŚ Politechniki Lubelskiej: Jeśli dyplom po obronie pracy inżynierskiej nie został jeszcze wydany, nie ma konieczności składania zaświadczenia z dziekanatu. Posiadamy zbiorczy protokół osób, które uzyskały tytuł inżyniera. Po wydaniu dyplomu będzie trzeba niezwłocznie dostarczyć do dziekanatu jego kserokopie (załączanie dokumentów elektronicznych może być nieaktywne w tym okresie).
  • Kandydaci, którzy ukończyli kierunek pokrewny do IŚ powinni dodatkowo załączyć suplement dyplomu z wykazem przedmiotów. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia danego kierunku na studiach I stopnia (Uchwała Nr 14/2019/V). 
  • Kierunek Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii ukończony w PL WIŚ traktujemy jako kierunek całkowicie zgodny do IŚ - nie będą naliczane różnice programowe oraz nie ma konieczności załączania suplementu dyplomu.

Po zaakceptowaniu w systemie powyższych dokumentów, zmieniony będzie status kandydata na "Dokumenty", a finalnie status "Przyjęty".

W tym roku NIE SĄ WYMAGANE BADANIA LEKARSKIE od kandydatów na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim (Zarządzenie Nr R-100/2020).