Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia:

 1. Ankieta osobowa podpisana przez kandydata (formularz wydrukowany z systemu ERK z zakładki Dane kandydata).
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (formularz wydrukowany z systemu ERK z zakładki Dane kandydata).
 3. Klauzula RODO (formularz wydrukowany z systemu ERK z zakładki Druki)
 4. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez członka komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej lub notarialnie. Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku pokrewnym z profilem Inżynierii Środowiska zobowiązani są dodatkowo złożyć kopie suplementu dyplomu;
 5. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowaniu na wybranym kierunku studiów.
 6. Kserokopia dowodu osobistego (powiększone obie strony) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, poświadczona przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie.
 7. Potwierdzenie opłaty za legitymację (17 zł) - jeżeli w systemie ERK opłata nie jest zaksięgowana; Kandydaci na studia II stopnia posiadający aktualne legitymacje studenckie nie muszą uiszczać opłaty;
 8. Jedna fotografia wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (identyczne jak w systemie ERK). 


Informacje na temat badań lekarskich

 • Dokumenty bez zaświadczenia lekarskiego nie będą przyjmowane. 
 • Akceptowane są wyłącznie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
 • Badania lekarskie można wykonać przed ogłoszeniem list osób zakwalifikowanych.

Skierowanie na badania dostępne jest w systemie ERK na drugiej stronie formularza ankiety osobowej (Dane kandydata/drukuj formularz). 

W następujących ośrodkach badania wykonywane są bezpłatnie:

 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,  Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27, tel. 81 533 00 34
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38, tel. 81 534 07 41

Dodatkowe informacje o badaniach lekarskich znajdują się na stronie głównej Politechniki Lubelskiej z zakładce Kandydaci