Wymagane dokumenty

 1. Ankieta osobowa podpisana przez kandydata (dokument znajduje się w zakładce "Dane kandydata" >>> "Drukuj formularz").
 2. Oświadczenie (RODO) o przetwarzaniu danych osobowych (dokument znajduje się na drugiej stronie ankiety osobowej).
 3. Kopia świadectwa/dyplomu:
  a)
  kandydaci na studia I stopnia: świadectwo dojrzałości. 
  b)
  kandydaci na studia II stopnia: dyplom ukończenia studiów wyższych. 
  Osoby, które ukończyły kierunek pokrewny powinny również załączyć suplement dyplomu z wykazem przedmiotów na studiach I stopnia.

  Oraz opcjonalnie:
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymacje (jeśli w systemie ERK nie jest zaksięgowana);
 5. Kopia dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady i konkursów stopnia centralnego (jeśli dotyczy kandydata);
 6. Pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata.

W indywidualnych kontach ERK utworzona jest funkcja wgrywania plików zeskanowanych dokumentów ("Dane kandydata" >>> "Załączone dokumenty"). Maksymalny rozmiar pliku 2 MB. Gdy plik będzie większy, system go nie zapisze.

Po zaakceptowaniu w systemie powyższych dokumentów, zmieniony będzie status kandydata na "Dokumenty elektroniczne".

Jednocześnie należy przesłać pocztą lub kurierem oryginały ww dokumentów, zwłaszcza oryginał świadectwa/dyplomu (może być oryginalny odpis), na adres WKR:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin


Gdy tylko otrzymamy oryginały dokumentów, chwilowo ustawiony będzie status "Dokumenty", a finalnie status "Przyjęty".


W ostateczności dokumenty będzie można złożyć w biurze WKR. W budynku przy portierni przygotowane jest biuro podawcze, gdzie można zostawić dokumenty. W przypadku jakichkolwiek pytań i niejasności proszę dzwonić do sekretarza komisji: 782-531-540.


W tym roku NIE SĄ WYMAGANE BADANIA LEKARSKIE od kandydatów na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021 (Zarządzenie Nr R-52/2020).


Nie jest wymagana "Zgoda na utrwalenie wizerunku".
PEŁNOMOCNICTWO KANDYDATA

Wzór pełnomocnictwa reguluje Zarządzenie nr R-19/2019.

W czynnościach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym pełnoletniego kandydata na studia w Politechnice Lubelskiej może reprezentować upoważniona przez niego osoba – pełnomocnik kandydata (Załącznik nr 1 Zarządzenia nr R-19/2019).

Poświadczenie urzędowe własnoręczności podpisu na upoważnieniu może zostać potwierdzone przez:

 • członka uczelnianej lub wydziałowej komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej,
 • pracownika Działu Nauczania i Toku Studiów Politechniki Lubelskiej,
 • notariusza.