Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty
 1. Ankieta osobowa podpisana przez kandydata (dokument znajduje się w zakładce "Dane kandydata" >>> "Drukuj formularz").
 2. Oświadczenie (RODO) o przetwarzaniu danych osobowych (dokument znajduje się na drugiej stronie ankiety osobowej).
 3. Kopia świadectwa/dyplomu:
  a) kandydaci na studia I stopnia: świadectwo dojrzałości.
  b) kandydaci na studia II stopnia: dyplom ukończenia studiów wyższych.

  Osoby, które ukończyły kierunek pokrewny powinny również załączyć suplement dyplomu z wykazem przedmiotów na studiach I stopnia.
  Oraz opcjonalnie:
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymacje (jeśli w systemie ERK nie jest zaksięgowana);
 5. Kopia dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady i konkursów stopnia centralnego (jeśli dotyczy kandydata);
 6. Pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata.
 7. W indywidualnych kontach ERK utworzona jest funkcja wgrywania plików zeskanowanych dokumentów ("Dane kandydata" >>> "Załączone dokumenty"). Maksymalny rozmiar pliku 2 MB. Gdy plik będzie większy, system go nie zapisze.
 8. Po zaakceptowaniu w systemie powyższych dokumentów, zmieniony będzie status kandydata na "Dokumenty elektroniczne".
 9. Jednocześnie należy przesłać pocztą lub kurierem oryginały ww dokumentów, zwłaszcza oryginał świadectwa/dyplomu (może być oryginalny odpis), na adres WKR:
 10. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
 11. Wydział Inżynierii Środowiska
 12. Politechnika Lubelska
 13. ul. Nadbystrzycka 40B
 14. 20-618 Lublin
Gdy tylko otrzymamy oryginały dokumentów, chwilowo ustawiony będzie status "Dokumenty", a finalnie status "Przyjęty".
W ostateczności dokumenty będzie można złożyć w biurze WKR. W budynku przy portierni przygotowane jest biuro podawcze, gdzie można zostawić dokumenty. W przypadku jakichkolwiek pytań i niejasności proszę dzwonić do sekretarza komisji: 782-531-540.
PEŁNOMOCNICTWO KANDYDATA
Wzór pełnomocnictwa reguluje Zarządzenie nr R-19/2019.
W czynnościach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym pełnoletniego kandydata na studia w Politechnice Lubelskiej może reprezentować upoważniona przez niego osoba – pełnomocnik kandydata (Załącznik nr 1 Zarządzenia nr R-19/2019).
Poświadczenie urzędowe własnoręczności podpisu na upoważnieniu może zostać potwierdzone przez:
członka uczelnianej lub wydziałowej komisji rekrutacyjnej Politechniki Lubelskiej,
pracownika Działu Nauczania i Toku Studiów Politechniki Lubelskiej,
notariusza.