Wymagane dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia drugiego stopnia (magisterskie), stacjonarne w roku akademickim 2016/2017

Uwaga! Dokumenty należy składać w białych, wiązanych teczkach - wzór opisu teczki.

  1. wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową – podanie o przyjęcie na studia;,
  2. kopię dyplomu ukończonych studiów wyższych potwierdzoną przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie oraz suplement, a w przypadku jego braku - indeks lub wypis indeksu bądź zaświadczenie dziekanatu o uzyskanej średniej ocen ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w toku studiów (zaświadczenie powinno zawierać informację o obowiązującej skali ocen);
  3. kserokopia dowodu osobistego (powiększone obie strony) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną przez członka komisji rekrutacyjnej lub notarialnie, w przypadku obcokrajowców nawet z Kartą Polaka wymagane jest ksero paszportu.
  4. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł) oraz opłaty za wydanie legitymacji i indeksu (21zł), 
  5. zaświadczenie lekarskie  o braku przeciwwskazań do studiowaniu na wybranym kierunku studiów (UWAGA: honorowane są tylko orzeczenia od lekarza medycyny pracy!), skierowanie na badania dostępne jest w systemie ERK na drugiej stronie formularza ankiety osobowej (Dane kandydata/drukuj formularz),
  6. dwie aktualne fotografie wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Dodatkowo w systemie ERK należy zamieścić trzecią fotografię w formie elektronicznej o rozdzielczości 300dpi (236x295px ± 3px),

Informacje na temat badań lekarskich:

Badanie należy wykonywać tylko u lekarza medycyny pracy. Druk skierowania dostępny jest w systemie ERK na drugiej stronie formularza ankiety osobowej (Dane kandydata/drukuj formularz).
W następujących ośrodkach badania wykonywane są bezpłatnie:

  • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,  Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27, tel. 81 533 00 34 wew. 101
  • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 38, tel. 81 534 07 41