Sylwetka absolwenta

Inżynieria Środowiska

Kierunek, prowadzony na wydziale o tej samej nazwie, dostarczy Ci wiedzy z  zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i  zewnętrznego. Rozwiniesz także umiejętności językowe. Po studiach czeka Cię szeroki wachlarz możliwości. Możesz podjąć pracę w  zakresie projektowania i  wykonawstwa inwestycji oraz eksploatacji obiektów technologii wody, ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji. Możesz również przyszłość zawodową zaplanować w administracji i  samorządzie terytorialnym, placówkach naukowo-badawczych oraz organizacjach pozarządowych. Studia przygotują Cię również do zdobycia uprawnień zawodowych w specjalności instalacje i sieci sanitarne.

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

W związku z rozszerzaniem roli odnawialnych źródeł energii w europejskiej polityce energetycznej wzrasta zainteresowanie rynku pracy specjalistami z tej dziedziny. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej utworzył kierunek studiów – inżynieria odnawialnych źródeł energii. Studenci tego kierunku będą zdobywać wiedzę podstawową z obszaru nauk przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną z zakresu odnawialnych źródeł energii.   
Absolwenci studiów I stopnia otrzymają tytuł inżyniera i będą mogli pracować przy  projektowaniu i wykonawstwie inwestycji oraz eksploatacji obiektów w sektorze energetyki, w placówkach naukowo-badawczych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, jednostkach wytwórczych aparatury i podzespołów urządzeń służących do realizacji zadań z zakresu energetyki proekologicznej oraz w instytucjach administrujących i monitorujących prace obiektów takich jak np.: farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, systemy kolektorów słonecznych, biogazownie, wytwórnie biopaliw.
Po ukończeniu tego kierunku absolwent ma możliwość podjęcia studiów II stopnia o specjalności Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii na tym samym wydziale Politechniki Lubelskiej.