Podstawowe informacjeOd 20 maja 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja na kierunki:

  • Inżynieria Środowiska

          - Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów)

          - Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie, 4 semestry)

  • Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

          - Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów)O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach studiów zgodnych lub pokrewnych z profilem studiów drugiego stopnia. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia danego kierunku (Uchwała Nr 46/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020).

Kierunkowe efekty kształcenia na kierunku Inżynierii Środowiska dostępne są w ramowym planie studiów.Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (na semestr letni roku akademickiego 2019/2020) prowadzona będzie w lutym 2020 r. Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia nie będzie prowadzona.