Informacje dla kandydatówStudia stacjonarne II stopnia (Inżynieria Środowiska)

W dn. 15.02.2018 r. - 21.02.2018 r. trwa uzupełniająca elektroniczna rekrutacja kandydatów (ERK) na następujące specjalności:

  • Inżynieria odnawialnych źródeł energii
  • Technologia wody, ścieków i odpadów
  • Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków

Informujemy, iż limity miejsc na specjalność Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja zostały wypełnione w I turze, z tego względu specjalność jest niedostępna w rekrutacji uzupełniającej. Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku pokrewnym z profilem Inżynierii Środowiska, zobowiązani są do 23 lutego 2018 r. złożyć suplement dyplomu (lub przesłać skan droga elektroniczną) w celu sprawdzenia zgodności programowej. Za kierunek pokrewny uznaje się taki kierunek, którego efekty kształcenia są zgodne, w co najmniej 60% z kierunkiem wskazanym podczas rejestracji. W przypadku stwierdzenia niedostatecznej zgodności, mogą zostać ustalone różnice programowe w celu ich uzupełnienia.Aktualnie rekrutacja nie jest prowadzona na studia:

  • Studia stacjonarne I stopnia (Inżynieria Środowiska i Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii)
  • Studia niestacjonarne I stopnia (Inżynieria Środowiska)
  • Studia niestacjonarne II stopnia (Inżynieria Środowiska)

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji na ww. studia: czerwiec/lipiec 2018 r..Dokumenty będące podstawą postępowania rekrutacyjnego na Politechnice Lubelskiej:

Uchwała Nr 27/2016/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018

Uchwała Nr 25/2015/V z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Lubelską, w latach 2016/2017 - 2018/2019.