Aktualności

Rekrutacja w 2020 r. na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 została zakończona.


___________________________________________________

Najbliższe terminy rekrutacji

  • studia stacjonarne I stopnia IŚ i IOŹE: od czerwca 2021 r. 
  • studia stacjonarne II stopnia: IŚ: od stycznia 2021 r.
  • studia niestacjonarne II stopnia IŚ: od czerwca 2021 r.

Nie będą uruchamiane studia niestacjonarne I stopnia. 


___________________________________________________

Obniżenie opłat - studia niestacjonarne (w roku akademickim 2020/2021)

Zarządzenie Nr R-62/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie obniżenia opłat za usługi edukacyjne w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2.
Skany podpisanych oświadczeń należy wysyłać z e-maila studenckiego (pollub.edu.pl) do dziekanatu: wis.dziekanat@pollub.pl


___________________________________________________

Różnice programowe  - studia niestacjonarne II stopnia (w roku akademickim 2020/2021)

Zostały wyznaczone różnice programowe dla kandydatów przyjętych na studia, którzy ukończyli kierunek pokrewny (na dole strony 'Przyjęci I + II tura')

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia zgodne lub pokrewne z profilem kierunku Inżynieria Środowiska. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia danego kierunku (Uchwała Nr 14/2019/V, str.21).

Kierunkowe efekty kształcenia na kierunku Inżynierii Środowiska dostępne są w ramowym planie studiów.