Aktualności

2021.12.06

Uruchomiona została elektroniczna rekrutacja na semestr "letni" roku akademickiego 2021/2022 na:

  • studia stacjonarne II stopnia: Inżynieria Środowiska

___________________________________________________

Rekrutacja na semestr "zimowy" roku akademickiego 2022/2023 zostanie uruchomiona około połowy maja 2022r. na:

  • studia stacjonarne I stopnia: Inżynieria Środowiska (IŚ) oraz Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (IOŹE),
  • studia niestacjonarne II stopnia: IŚ,

___________________________________________________

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia zgodne lub pokrewne z profilem kierunku Inżynieria Środowiska. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia danego kierunku (Uchwała nr 26/2020/V, Uchwała nr 12/2021/III).

Kierunkowe efekty kształcenia na kierunku Inżynierii Środowiska dostępne są w ramowym planie studiów I stopnia.

___________________________________________________

Nie będą uruchamiane studia niestacjonarne I stopnia. 

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia IŚ w roku akademickim 2021/2022 będzie prowadzona od stycznia 2022.