Stopień dr hab.

18.04.2012 – dr hab. inż. Urszula Filipkowska

Wykorzystanie właściwości adsorpcyjnych materiałów odpadowych do usuwania barwników z roztworów wodnych

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Heim – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak – Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski – Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

6.12.2012 – dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz

Współfermentacja osadów ściekowych i wybranych kosubstratów jako metoda efektywnej biometanizacji

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak – Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman – Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

6.12.2012 – dr hab. inż. Marek Gromiec

Zastosowanie modeli matematycznych i systemów informacyjnych w zlewniowej ochronie wód powierzchniowych przed oczyszczeniem

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. January Bień – Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski – Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

24.01.2013 – dr hab. inż. Dorota Kulikowska

Kompostowanie komunalnych osadów ściekowych jako forma recyklingu organicznego

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak – Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Marcinkowski – Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Uniwersytet Opolski

Dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. PL – Politechnika Lubelska

1.03.2013 – dr hab. inż. Wojciech Franus

Zastosowanie zeolitów wytworzonych z popiołów lotnych do usuwanie zanieczyszczeń z wody i ścieków

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Barbara Białecka – Główny Instytut Górnictwa w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Dr hab. Marzenn R. Dudzińska, prof. PL – Politechnika Lubelska

29.04.2013 – dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha

Badania eksperymentalne i teoretyczne zasobnika ciepłej wody ze stratyfikacją termiczną

Recenzenci:

Dr hab. inż. Antoni Barbacki, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki – Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Robert Sekret, prof. PCz – Politechnika Częstochowska

Dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, prof. PW – Politechnika Warszawska

22.05.2013 – dr hab. inż. Marcin Dębowski (NOWY TRYB obw. Od 2012)

Wykorzystanie biomasy glonów jako substratu w procesie fermentacji metanowej

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska – Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Katarzyna Piekarska, prof. PWr – Politechnika Wrocławska

Dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. PL – Politechnika Lubelska

8.10.2013 – dr hab. inż. Ewa Wojciechowska

Procesy i efektywność usuwania zanieczyszczeń z odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w oczyszczalniach hydrofitowych

Recenzenci:

Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL – Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. inż. Katarzyna Majewska-Nowak – Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz – Politechnika Śląska

16.10.2013 – dr hab. Henryk Wasąg

Zastosowanie jonitów włóknistych w procesie dezodoryzacji i kontroli jakości powietrza

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Janusz Ozonek – Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Marek Gromiec – Szkoła Wyższa Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Prof. dr hab. inż. Tomasz Suchecki – Politechnika Wrocławska

21.01.2014 – dr hab. inż. Iwona Skoczko

Degradacja pestycydów wybranymi metodami

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Marek Biziuk – Politechnika Gdańska

Dr hab. Marzenna R. Dudzińska, prof. PL – Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. Irena Wojnowska-Baryła – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

25.02.2014 – dr hab. Mariola Chomczyńska

Rekultywacja gleb zdegradowanych przy wykorzystaniu substancji kształtujących właściwości sorpcyjne

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Stanisław Baran, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Prof. dr hab. inż. Ewa Klimiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. inż. Anna Anielak, Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

02.07.2014 – dr hab. inż. Bernard Połednik

Zanieczyszczenia a jakość powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Marian Rosiński, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Marian Mazur, AGH

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek, Politechnika Śląska 

14.12.2015 – dr hab. inż. Magdalena Wdowin

Badanie wychwytywania CO2 i Hg z wykorzystaniem sorbentów zeolitowych oraz analiza oddziaływania CO2 -skała-solanka podczas geologicznego składowania ditlenku węgla w procesach sekwestracji

Recenzenci:

Prof. dr hab. Zbigniew Hubicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. inż. Marian Mazur, Akademia Górniczo-Hutnicza

dr hab. Artur Pawłowski, prof. PL, Politechnika Lubelska

15.01.2016 – dr hab. Maciej Kostecki

Rekultywacja antropogenicznego zbiornika wodnego Pławniowice metodą usuwania hipolimnionu – studium limnologiczne

Recenzenci:

dr hab. Henryk Wasąg, prof. PL, Politechnika Lubelska

dr hab. inż.  Maria Włodarczyk-Makuła, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

16.05.2016 – dr hab. inż. Jolanta Grochowska

Obieg wybranych makro pierwiastków i związków biogennych w systemie rzeczno-jeziornym na przykładzie górnej Pasłęki

Recenzenci:

dr hab. inż. Piotr Koszelnik, Politechnika Rzeszowska

dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL, Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, Politechnika Białostocka

18.10.2016 – dr hab. inż. Marcin Widomski

Sustainability of compacted clay liners and selected properties of clays

Recenzenci:

dr hab. inż. Marek Gromiec, Wyższa Szkoła Zarządzania i Ekologii w Warszawie

dr hab. inż. Wojciech Franus, Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, Politechnika Gdańska

30.01.2017 – dr hab. inż. Małgorzata Franus

Utylizacja wybranych odpadów w produkcji spiekanych kruszyw lekkich

Recenzenci:

Prof. dr hab. Zbigniew Hubicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. inż. January Bień, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska, Politechnika Lubelska

06.03.2017 – dr hab. inż. Zbigniew Suchorab

Zastosowanie technik reflektometrii w domenie czasu do oceny stanu zawilgocenia przegród budowlanych

Recenzenci:

Prof. dr hab. Marian Mazur, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. Jarosław Mikielewicz, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku

dr hab. inż. Bernard Połednik, prof. PL, Politechnika Lubelska

25.09.2017 - dr hab. inż. Tomasz Pokój

Wytwarzanie polihydroksykwasów z udziałem mieszanych kultur mikroorganizmów jako metoda zagospodarowania gliceryny surowej

Recenzenci:

Dr ha. Małgorzata Wojtkowska, Prof. nzw. PW - Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewjcz, Prof. PL - Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

29.01.2018 - dr hab inż. Grzegorz Łagód

Bioindykacja w kontroli procesu oczyszczania ścieków

Recenzenci:

Dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka - Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski - Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska - Politechnika Lubelska

13.06.2019 - dr hab. inż. Małgorzata Iwanek

Metoda wyznaczania zasięgu stref zagrożenia powodowanego przez rozszczelnienie podziemnych przewodów wodociągowych

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski - Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski - Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Janusz Rak - Politechnika Krakowska

30.09.2019 dr hab. Sylwia Pasieczna-Patkowska

Zastosowanie spektroskopii IR w inżynierii środowiska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnmi i Energią PAN

prof. dr hab. inż. Wojciech Franus - Politechnika Lubelska - Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Geotechniki

prof. dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

30.09.2019 dr hab. inż. Katarzyna Bułkowska

Analiza i zastosowanie modelu ADM1 do symulacji fermentacji i współfermentacji kiszonek roślinnych i wybranych kosubstratów

Recenzenci:

dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski - Politechnika Białostocka - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia - Politechnika Lubelska - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - Katedra Inżynierii Sanitarnej

prof. dr hab. inż. January Bień

02.03.2020 r. dr hab. inż. Paweł Komada

Analiza procesu termicznej przeróbki biomasy

Wniosek Autoreferat Skład Komisji Habilitacyjnej i harmonogram
dr hab. inż. Tadeusz Pająk - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga - Politechnika Warszawska
uchwała

18.02.2020 r. dr hab. inż. Tomasz Cholewa

Sterowanie prognozowe dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania

Wniosek Autoreferat Skład Komisji Habilitacyjnej i harmonogram
prof. dr hab. inż. Janusz Bujak - Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki - Politechnika Wrosławska
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik - Zachodniopomorski Uniwesytet Technologiczny w Szczecinie
uchwała

18.02.2020 r. dr hab. inż. Anna Gotkowska-Płachta

Źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych wód rzeki Łyny

Wniosek Autoreferat Skład Komisji Habilitacyjnej i harmonogram
prof. dr hab. inż. Józefa Wiater - Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Zbigniew Mudryk - Akademia Pomorska w Słupsku
dr hab. inż. Katarzyna Piekarska - Politechnika Wrocławska
uchwała

15.02.2021 r. dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz

Wniosek Autoreferat Skład Komisji Habilitacyjnej i harmonogram dr hab. inż. Jan Danielewicz - Politechnika Wrocławska prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak - Politechnika Poznańska dr hab. inż. Bernard Zawada - Politechnika Warszawska uchwała

Wykaz wszczętych postępowań o nadanie stopnia dr habilitowanego