Stopień doktora

1.06.1998 – dr Zhu Xiaoping

Behavior of Aluminium in the Environmental due to Acidification

Promotor: Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

17.04.2000 – dr inż. Piotr Matwiejuk

Kształtowanie się rozbioru ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach wyposażonych w urządzenia pomiarowe

Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Kwiatkowski

22.10.2000 – dr inż. Robert Nowak

Odmanganianie wody na złożach filtracyjnych

Promotor: dr hab. inż. Anna M. Anielak, prof. PK

14.12.2000 – dr inż. Izabella Wiszniewska-Oraczewska

Ocena wybranych problemów występowania zjawiska uderzenia hydraulicznego pod kątem projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych

Promotor: dr hab. Marian Niełacny, prof. PP

1.02.2001 – dr Renata Świderska

Wpływ wybranych obciążników na koagulację w procesie uzdatniania wody

Promotor: dr hab. inż. Anna M. Anielak, prof. PK

7.05.2001 - dr inż. Bernard Połednik

Radiometryczna metoda oceny efektywności klarowania i zagęszczania zawiesin

Promotor: dr hab. Rudolf Burek, prof. PL

17.05.2001 – dr Mariola Chomczyńska

Utylizacja zużytych jonitów do rekultywacji zdegradowanych utworów piaszczystych

Promotor: Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

25.09.2001 – dr inż. Maria Grabas

Zintegrowane usuwanie azotu i węgla w układach z biomasą osiadłą na ruchomym nośniku

Promotor: dr hab. inż. Janusz Tomaszek. Prof. PRz

17.10.2002 – dr inż. Teresa Szymura

Rola Siarczanu amonu w uzdatnianiu wody chłodniczej i usuwaniu kamienia kotłowego

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Bartnik-Pomorska

12.06.2003 – dr inż. Jerzy K. Michalczyk

Transport gazowych zanieczyszczeń w powietrzu – symulacje numeryczne w skali lokalnej

Promotor: dr hab. Krzysztof Murawski, prof. UMCS

16.06.2003 – dr Jan Gerd Krentler

Storage of Animal Wastes in Concrete Containers and its Effect on the Environment

Promotor: prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

30.04.2004 – dr Agnieszka Rożej

Wpływ dodatku do osadów pościekowych do warstwy rekultywacyjnej wysypiska na jej zdolność do utleniania metanu – badania modelowe

Promotor: prof. dr hab. Witold Stępniewski

28.10.2004 – dr inż. Agnieszka Montusiewicz

Metoda oceny procesu symultanicznej nitryfikacji/denitryfikacji w przepływowych systemach oczyszczania ścieków

Promotor: prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

9.12.2004 – dr Edward Mączka

Badania modelowe sorpcji w procesach samooczyszczania wód oceanów

Promotor: dr hab. Marek Kosmulski, prof. PL

30.12.2005 – dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka

Wykorzystanie odpadowych materiałów do solidyfikacji i higienizacji osadów ściekowych

Promotor: prof. dr hab. Lucjan Pawłowski

30.12.2005 – dr inż. Anna Wysocka

Zastosowanie skały płonnej z KWK Bogdanka S.A. do rekultywacji składowisk odpadów – badania modelowe

Promotor: prof. dr hab. Witold Stepniewski

30.12.2005 – dr inż. Martyna Wiśniewska

Badania procesu kurczenia skały płonnej z KWK „Bogdanka” S.A. pod kątem zastosowania do uszczelnienia składowisk odpadów

Promotor: prof. dr hab. Witold Stępniewski

16.11.2006 – dr inż. Marcin Widomski

Ocena wpływu zabezpieczeń przeciwerozyjnych na warunki wilgotnościowe w profilu glebowym

Promotor: dr hab. Henryk Sobczuk, prof. PL

15.12.2006 – dr inż. Zbigniew Suchorab

Ocena strat ciepła i przepływu wody w przegrodach izolacyjnych

Promotor: dr hab. Henryk Sobczuk, prof. PL

21.12.2006 – dr inż. Małgorzata Iwanek

Ocena wpływu anizotropii gruntów na dynamikę przepływu wody

Promotor: dr hab. inż. Janusz Ozonek, prof. PL

15.03.2007 – dr Adam Lesiuk

Badania wpływu źródeł komunikacyjnych na poziom immisji NO2 w otoczeniu dróg przy zastosowaniu metody pasywnej

Promotor: dr hab. Henryk Sobczuk, prof. PL

19.12.2007 – dr inż. Grzegorz Łagód

Modelowanie procesów biodegradacji ścieków w kolektorach kanalizacji grawitacyjnej

Promotor: dr hab. Henryk Sobczuk, prof. PL

19.12.2007 – dr inż. Aneta Duda

Ocena zmienności okresowej stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza na obszarze miasta Lublin na przestrzeni lat 2002-2005

Promotor: dr hab. Krystyna Bartnik-Pomorska, prof. PL

11.12.2008 – dr inż. Lilianna Bartoszek

Badania retencji związków fosforu w osadach dennych na przykładzie zbiorników zaporowych Solina-Myczkowce

Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Tomaszek

9.12.2009 – dr inż. Małgorzata Franus

Zastosowanie glaukonitu do usuwania śladowych ilości metali ciężkich

Promotor: dr hab. inż. Zdzisław Krzowski, prof. PL

22.04.2010 – dr inż. Natalia Bezpalko

Zastosowanie techniki TDR do badania procesów przenoszenia masy i energii przez wybrane przegrody budowlane

Promotor: prof. dr hab. Henryk Sobczuk

4.07.2011 – dr inż. Amelia Staszowska

Przemiany polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w powietrzu wewnętrznym

Promotor: dr hab. Marzenna R. Dudzińska

14.06.2012 – dr inż. Yucheng Cao

Sustainability Evaluation of Energy Recovery from Sewage Sludge

Promotor: dr hab. Artur Pawłowski, prof. PL

14.06.2012 – dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak

Badania stopnia rozkładu wybranych związków organicznych z wykorzystaniem zjawiska kawitacji hydrodynamicznej

Promotor: dr hab. inż. Janusz Ozonek, prof. PL

13.12.2012 – dr inż. Adam Piotrowicz

Rozkład związków odorowych z wybranych zakładów przemysłu spożywczego z wykorzystaniem ozonu

Promotor: dr hab. inż. Janusz Ozonek, prof. PL

 17.12.2012 – dr inż. Mariusz Skwarczyński

Impact of Personalized Ventilation on Perceived Indoor Environmental Quality, Work Performance and Energy Consumption / (Wpływ wentylacji osobistej na odczuwalną jakość środowiska wewnętrznego, wydajność pracy oraz zużycie energii)

Promotor: dr hab. Marzenna R. Dudzińska, prof. PL

16.10.2013 – dr inż. Magdalena Lebiocka

Utylizacja odcieków składowiskowych na drodze współfermentacji z osadami ściekowymi

Promotor: dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. PL

21.10.2013 – dr inż. Tomasz Cholewa

Analiza wpływu parametrów ogrzewania i chłodzenia podłogowego na komfort termiczny i zużycie energii

Promotor: dr hab. Marzenna R. Dudzińska, prof. PL

01.07.2014 – dr inż. Anna Musz

Badania modelowe migracji butylohydroksytoluenu w wodzie przepływającej w przewodach polietylenowych

Promotor: prof. dr hab. inż. Beata Kowalska
Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin K. Widomski


29.09.2014 – dr inż. Magdalena Zdeb

Usuwanie BTEX i metanu z gazu składowiskowego metodą biofiltracji

Promotor: dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. PL


12.10.2015 – dr inż. Marta Bis

Współfermentacja kawitowanych odcieków ze starych składowisk odpadów z osadami ściekowymi

Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Ozonek
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz


16.02.2016 – dr inż. Agnieszka Żelazna

Ocena zrównoważoności systemów solarnych w oparciu o analizę cyklu życia

Promotor: dr hab. Artur Pawłowski
Promotor pomocniczy: dr hab. Agata Zdyb


23.05.2016 – dr Lidia Bandura

Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL
Promotor pomocniczy: dr inż. Aneta Czechowska-Kosecka


20.11.2017 - dr inż. Artur Milecarek

Efektywność denitryfikacji i biologicznej defosfatacji wspomaganej zewnętrznym źródłem węgla organicznego w sekwencyjnym reaktorze porcjowym z błona biologiczną (SBBR)

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, prof. UWM
Promotor pomocniczy: dr inż. Joanna Rodziewicz

12.02.2018 - dr inż. Artur Choma

Metoda zabezpieczania pomp odśrodkowych przed skutkami wystąpienia zjawiska uderzenia hydraulicznego

Promotor: dr hab. Inż. Dariusz Kowalski, prof. PL

2.7.2018 - dr inż. Łukasz Guz

Metodyczne aspekty pomiaru lotnych zanieczyszczeń powietrza za pomocą urządzenia wieloczujnikowego

Promotor: prof. dr hab. Henryk Wasąg

7.5.2018 - dr inż. Sławomira Dumała

Wykorzystanie promieniowania ultrafioletowego do usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w grzejniku kanałowym

Promotor: prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska

22.10.2018 - dr inż. Justyna Gołębiowska

Ocena możliwości zastosowania układu chłodząco-grzewczego wykorzystującego moduły termoelektryczne i ogniwa fotowoltaiczne

Promotor: prof. dr hab. Artur Pawłowski
Promotor pomocniczy: dr Sławomir Gułkowski

17.12.2018 - dr inż. Aleksandra Szaja

Współfermentacja serwatki kwaśnej z osadami ściekowymi w układzie dwu- i trójskładnikowym

Promotor: dr hab. Inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. PL

7.01.2019 - dr inż. Kamila Ostrowska

Efektywność oczyszczania ścieków z odladzania nawierzchni lotnisk na biofltrach

Promotor: dr hab. inż. Joanna Rodziewicz

25.02.2019 dr Piotr Dragan

Ocena wydajności cienkowarstwowych technologii fotowoltaicznych w polskich warunkach klimatycznych

Promotor: dr hab. Agata Zdyb, prof. PL
Promotor pomocniczy: dr Sławomir Gułkowski

25.04.2019 dr inż. Antoni Sikoń

Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć wodno-ściekowych w systemie finansowym polityki strukturalnej Unii Europejskiej (na przykładzie miasta Tarnobrzega)

Promotor: Prof. nadzw. dr hab. inż Merek Gromiec

13.06.2019 dr inż. Rafał Panek

Wykorzystanie popiołów lotnych i produktów ich transformacji do wychwytywania CO2 ze spalin

Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Franus, prof. PL

19.09.2019 dr Justyna Kujawska

Ocena możliwości przyrodniczego zagospodarowania odpadów wiertniczych

Promotor: dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. PL
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Małgorzata Franus

19.09.2019 dr inż. Wojciech Cel

Współoczyszczanie płuczek wiertniczych ze ściekami komunalnymi w bioreaktorach z osadem czynnym.

Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Łagód

Wykaz wszczętych przewodów doktorskich na Wydziale Inżynierii Środowiska

mgr inż. Tomasz Matynia

Realizacja zrównoważonego rozwoju w procesie utylizacji odpadów ze zużytych opon

Promotor: prof. dr hab. Artur Pawłowski

mgr inż. Ewelina Krawczak

Barwnikowe ogniwa słoneczne – badania nad modyfikacją fotoanody.

Promotor: dr hab. Agata Zdyb, prof PL

Promotor pomocniczy: dr Sławomir Gułkowski

mgr inż. Agnieszka Żak

Ocena efektywności współfermentacji w układzie dwustopniowym z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu ADM1

Promotor: dr hab. inż Agnieszka Montusiewicz, prof PL

Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Lebiocka

mgr Agnieszka Malec-Marczewska

Możliwość zastosowania wieloczujnikowych matryc gazowych do wczesnej detekcji i klasyfikacji porażenia mikrobiologicznego pomieszczeń

Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Suchorab

Promotor pomocniczy: dr inż. Łukasz Guz

mgr inż. Paweł Suchorab

Metoda jednoczesnego trasowania i wymiarowania sieciowych struktur wodociągowych

Promotor: dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL