Aktualności

16 lipiec 2019

Oferta pracy: specjalista ds. badań – kategoria pozostały personel badawczy

INSTYTUCJA: Politechnika Lubelska, praca w Projekcie: „Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających” (forHEAT) (nr POIR.04.01.02-00-0012/18-00), współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, IV Oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze.

MIASTO: Lublin
STANOWISKO: starszy referent ds. badań – kategoria pozostały personel badawczy
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – 0,8 etatu (w okresie od 08.2019 do 11.2019) oraz 0,4 etatu (w okresie 12.2019 do 12.2020)

Data ogłoszenia: 16.07.2019 r.
Termin składania ofert: 23.07.2019 r. do godziny 10.00

Zakres obowiązków:
- w ramach etapu nr 1 badań przemysłowych (od 8.2019 do 11.2019- 4 miesiące na 0,8 etatu) oraz w ramach etapu nr 4 badań przemysłowych (od 12.2019 do 07.2020 – 8 miesięcy na 0,4 etatu):
a) Udział w wykonaniu badań, analizie i optymalizacji algorytmów obliczeniowych z uwagi na potrzebę ich sprawnej implementacji do nadrzędnego systemu informatycznego.
b) Udział w opracowaniu wytycznych na potrzeby sprawnej implementacji opracowanych
algorytmów do nadrzędnego systemu informatycznego.
c) Udział w przygotowaniu merytorycznych raportów z przeprowadzonych badań, opracowaniu wyników w formie abstraktów i publikacji naukowych.

- ramach etapu nr 5 prac rozwojowych (od 08.2020 do 12.2020 – 5 miesięcy na 0,4 etatu):
a) Udział w wykonaniu badań, analizie i optymalizacji algorytmów obliczeniowych oraz
ich implementacji do nadrzędnego systemu informatycznego w ramach części etapu 5.
b) Udział w przygotowaniu merytorycznych raportów z przeprowadzonych badań, opracowaniu wyników w formie abstraktów i publikacji naukowych.

Wymagania wobec kandydata: 

• wyksztalcenie minimum wyższe inżynierskie z zakresu nauk technicznych;
• wiedza z zakresu zarządzania energią oraz analiz statystycznych;
• doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych z zakresu budowy komputerowych układów analiz, testowania i sterowania;
• umiejętności organizacyjne i pracy w zespole;
• dyspozycyjność, dobra komunikatywność, zaangażowanie w prace, chęć samodoskonalenia, wysokie umiejętności interpersonalne i miły sposób bycia.

Zgłoszenia będą przyjmowane pod adresem Nadbystrzycka 40B, pok. nr 216 lub pokój 313 (budynek Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej).
Zainteresowane osoby prosimy o przygotowanie aktualnego CV, listu motywacyjnego z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających zdobyte umiejętności.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Politechnika Lubelska z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nadbystrzycka 38D, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do pracy w Projekcie: „Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstających” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, na stanowisku ‐ starszy referent – kategoria pozostały personel badawczy


W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Kierownikiem B+R projektu –
dr hab. inż. Tomaszem Cholewa (+48 81 538 4424, email: t.cholewa@pollub.pl).