Aktualności

DO 15 WRZEŚNIA 2021 R. AKTYWNA JEST REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA KIERUNKI STUDIÓW:

  • studia stacjonarne I stopnia: Inżynieria Środowiska (IŚ) oraz Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii (IOŹE)
  • studia niestacjonarne II stopnia: IŚ

___________________________________________________

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem ERK.

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w oparciu o Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej zamieszone na stronie www Politechniki Lubelskiej. 

Wysokości opłat za studia niestacjonarne wyszczególnione są w załączniku Zarządzenia Nr R-46/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 maja 2021 r.

___________________________________________________

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia zgodne lub pokrewne z profilem kierunku Inżynieria Środowiska. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia danego kierunku (Uchwała nr 26/2020/V, Uchwała nr 12/2021/III).

Kierunkowe efekty kształcenia na kierunku Inżynierii Środowiska dostępne są w ramowym planie studiów.

___________________________________________________

Nie będą uruchamiane studia niestacjonarne I stopnia. 

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia IŚ w roku akademickim 2021/2022 będzie prowadzona od stycznia 2022.