Aktualności

Na poniższe kierunki uruchomiony został ostatni etap dodatkowej Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów:

Studia stacjonarne I stopnia - ERK od 25 lipca 15 września

  • Inżynieria środowiska
  • Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Studia niestacjonarne II stopnia - ERK od 22 lipca do 15 września

  • Inżynieria środowiska


Dalsze czynności rekrutacyjne opisane są w zakładce Harmonogram rekrutacji.
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia zgodne lub pokrewne z profilem kierunku Inżynieria Środowiska. Za kierunek pokrewny uznaje się kierunek, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta co najmniej 60% kierunkowych efektów kształcenia danego kierunku (Uchwała Nr 46/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020).

Kierunkowe efekty kształcenia na kierunku Inżynierii Środowiska dostępne są w ramowym planie studiów.Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (na semestr letni roku akademickiego 2019/2020) prowadzona będzie w lutym 2020 r. Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia nie będzie prowadzona.